Mitsubishi Fuso Aero Bus MS725 '1982–????

 
Mitsubishi Fuso Aero Bus MS725 '1982–????
 
 

Mitsubishi Fuso Aero King P-MU515TA '1984–????

Mitsubishi Fuso Aero King P-MU515TA '1984–????
 
 
 

Mitsubishi Fuso Aero Queen '1988–93

Mitsubishi Fuso Aero Queen '1988–93
 
 
 

Mitsubishi Fuso Aero King U-MU525TA '1990–????

Mitsubishi Fuso Aero Star Eco Hybrid '2008–至今

Mitsubishi Fuso Aero Star Eco Hybrid '2008–至今
Mitsubishi Fuso Aero Star Eco Hybrid '2008–至今
Mitsubishi Fuso Aero Star Eco Hybrid '2008–至今
 

Mitsubishi Fuso Aero Ace

Mitsubishi Fuso Aero Ace
Mitsubishi Fuso Aero Ace
Mitsubishi Fuso Aero Ace
Mitsubishi Fuso Aero Ace

Mitsubishi Fuso Aero Independent SUS

Mitsubishi Fuso Aero Independent SUS
 
 
 

Mitsubishi Fuso Aero King

Mitsubishi Fuso Aero King
Mitsubishi Fuso Aero King
 
 

Mitsubishi Fuso Aero Midi-S

Mitsubishi Fuso Aero Midi-S
Mitsubishi Fuso Aero Midi-S
Mitsubishi Fuso Aero Midi-S
 

Mitsubishi Fuso Aero Midi-S School Bus

Mitsubishi Fuso Aero Midi-S School Bus
 
 
 

Mitsubishi Fuso Aero Queen

Mitsubishi Fuso Aero Queen
Mitsubishi Fuso Aero Queen
 
 

Mitsubishi Fuso Aero Rosa

Mitsubishi Fuso Aero Rosa
Mitsubishi Fuso Aero Rosa
Mitsubishi Fuso Aero Rosa
 

Mitsubishi Fuso Aero Star

Mitsubishi Fuso Aero Star
Mitsubishi Fuso Aero Star
Mitsubishi Fuso Aero Star
 

Mitsubishi Fuso Aero Star MBESC-III

 
Mitsubishi Fuso Aero Star MBESC-III
 
 

Mitsubishi Fuso Aero Star-S

Mitsubishi Fuso Aero Star-S
Mitsubishi Fuso Aero Star-S
Mitsubishi Fuso Aero Star-S
中控台 Mitsubishi Fuso Aero Star-S

Mitsubishi Fuso Aero的其它图片

Mitsubishi Fuso Aero

WheelsAge.org '2005–至今